INTEGRITETSPOLICY FÖR AQUA NOBEL OF SWEDEN AB

För oss på Aqua Nobel of Sweden är våra kunders förtroende av största vikt. För att informera om
hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat denna Integritetspolicy. Denna policy beskriver
även dina rättigheter samt hur du går till väga för att utöva dessa rättigheter.


VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Aqua Nobel of Sweden samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som
anges nedan.
När du använder handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig
själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, vi skapar ett kundkonto,
kontaktar oss där du lämnar personuppgifter.


INFORMATION DU GER TILL OSS, VILKET KAN VARA:
Person- och kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer,
faktura- och leveransadress etc.
Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
Egendom – fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc.


INFORMATION VI SAMLAR IN OM DIG – NÄR DU ANVÄNDER VÅRA
KAN VI KOMMA ATT SAMLA IN FÖLJANDE INFORMATION:
Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta
köp. Källa: Nets och/eller Creditsafe.
Information om varor – detaljer angående de varor du har köpt.
Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners. Källa: Nets och/eller
Creditsafe.
Information om hur du använt vår hemsida – t.ex. hur du nådde oss och hur du använt våra tjänster.
Enhetsinformation – t.ex. IP-adress.
Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig.


VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION
I samband med att du köper varor hos Aqua Nobel of Sweden kan dina personuppgifter komma att
sparas, de används för att tillhandahålla, utföra samt förbättra våra tjänster.
Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
• Genomföra ditt köp av varor samt vid behov verifiera din identitet för t.ex. kreditköp
• Ge dig kundsupport och information om produkter som du ber oss om
• Leverera varor
• Hantera eventuella garanti- och reklamationsärenden
• Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i
Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
• Administrera ditt kundkonto
• Skicka ut nyhetsbrev och relevanta erbjudanden
• Skicka ut pressmeddelanden
• Cookies eller liknande tekniker, t.ex Facebook-pixeln
Aqua Nobel of Sweden kommer även att samla in och behandla personuppgifter för att följa
tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag och skattelagstiftning.


KOMMUNICERA MED DIG
Aqua Nobel of Sweden kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via
utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudanden till dig baserat på tidigare köp
samt bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar. Om du inte vill mottaga riktad
kommunikation från oss kan du direkt mejla till info@aquanobel.se.
Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som
det är praktiskt möjligt och strävar efter att ändra senast 20 dagar efter att vi mottagit din begäran.


VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?
För att kunna leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra eller dela din information med
utvalda tredje parter.
Leverantörer och underleverantörer: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt för
andra syften beskrivet i den här policyn, kan Aqua Nobel of Sweden komma att dela dina
personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer.
Betal- och kreditbolag – För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella
aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls av våra partners kommer dina
personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.
Myndigheter – P.g.a. lagkrav eller med ditt godkännande kan Aqua Nobel of Sweden komma att dela
dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.


SÄKERHET
Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning,
åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.
Endast Aqua Nobel of Sweden eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina
personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.


VAD VI INTE KOMMER GÖRA MED DINA UPPGIFTER
Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.


VAR SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter
överförs till, eller behandlas i, ett land utanför EU/EES kommer Aqua Nobel of Sweden vidta alla
nödvändiga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina
personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som
erbjuds inom EU/EES.


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de syften
som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav på
bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för
respektive syfte. Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar och ta bort de personuppgifter
som inte längre behövs.


DINA RÄTTIGHETER
Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har. Kopian
är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 40 dagar.
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt
att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala
skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi
kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen
baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.
Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
• om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
• om behandlingen är olaglig
• om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa,
göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk
Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är
intresseavvägning eller allmänt intresse.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit oss och som behandlas automatiskt
överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att
behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter
på ett ogynnsamt sätt.
Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken som du givit Aqua Nobel of Sweden .
Rättigheter vid profilering
Du har rätt till att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling,
inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock
inte:
• om det är nödvändigt för ingående, eller fullgörande av, avtal med dig
• om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
• om du har samtyckt till behandlingen


KONTAKTA OSS
Aqua Nobel of Sweden AB med organisationsnummer 556604–5828 och adress Hjortvägen 54, 253 55
Mörarp är personuppgiftsansvariga och ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Om
du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att mejla oss på
info@aquanobel.se alternativt ringa 042 – 718 00.


TILLSYNSMYNDIGHET
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som
behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.
Om du anser att Aqua Nobel of Sweden behandlar dina personuppgifter i strid med
dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till IMY. Hur du går tillväga för att göra
en anmälan hittar du hos IMY via denna länk:
https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/


UPPDATERINGAR
Aqua Nobel of Sweden förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Varukorg
Rulla till toppen